НЛТУ України
КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУDEE logo

79057. м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 105, к 509, Пн-Пт, 8:30-17:30. Тел. /факс: +38(032) 239 27 23  Офіційна група на ФБinsta logo
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ "Економіка довкілля і природних ресурсів"
1. Спеціальність, у межах якої здійснюється спеціалізація (код, назва) – 051 «Економіка» за освітньою програмою освітнього рівня магістр
2. Навчально-науковий інститут – Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту (ННІЕЕМ) НЛТУ
3. Кафедра (кафедри), яка здійснює підготовку за спеціалізацією – кафедра екологічної економіки
4. Складова освітньої програми, у якій відображено перелік навчальних дисциплін спеціалізації

Назва навчальної дисципліни

Семестр, у якому викладається дисципліна

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин на:

Підсумкова  форма контролю

лекції

семінари/практичні/лабораторні

самостійну роботу

Стаціонарна форма навчання

 

 

 

 

 

 

Менеджмент довкілля підприємств

ІІ семестр

3,0

15

15

60

e

Філософські засади сталого розвитку

ІІ семестр

3,0

15

15

60

з

Екологічна економіка

І семестр

4,0

30

15

75

е

Економіка довкілля

ІІ семестр

4,0

30

15

75

е

Економіка і менеджмент природних ресурсів

ІІ семестр

4,0

30

15

75

e

Економіка землекористування

І семестр

6,0

30

15

135

е

Економічний аналіз інвестиційних проектів

І семестр

6,0

15

45

120

е

Іноземна мова фахового спрямування

ІІ семестр

3,0

 

30

60

з

Екологічна політика

І семестр

3,0

15

15

60

е

Менеджмент природозаповідних територій 

ІІ семестр

3,0

15

15

60

з


Екологічне право та інтелектуальна власність

І семестр

3,0

15

15

60

Е

Екологія або                                                       Основи економіки або                                                                    Інф. технології еколого-екон. досліджень

І семестр

3,0

15

15

60

з

Економіка сталого туризму  або                                                                          Sustainable Development

І семестр

3,0

15

15

60

з

Product Design and LCA  або                                                                                Стале промислове виробництво

ІІ семестр

3,0

15

15

60

з

Прикладний екологічний маркетинг або Менеджмент сталого сільського г-ства

І семестр

3,0

15

15

60

е

Науково-дослідна практика

ІІ семестр

6,0

 

 

 

з

Методологія наукових досліджень або Academic writing

І семестр

3,0

24

12

54

з

Педагогіка і психологія вищої школи

І семестр

3,0

24

12

54

з

Моделювання еколого-економічних систем

І семестр

3,0

12

24

54

е

Економіка та менеджмент сталого лісового господарства або                      Лісова політика

І семестр

3,0

24

12

54

е

Переддипломна практика

І семестр

3,0

 

 

 

з

Педагогічна практика

І семестр

1,5

 

 

 

з

Написання дипломної роботи

І семестр

13,5

 

 

 

 

Заочна форма навчання

 

 

 

 

 

 

Екологічна економіка

І семестр

4,0

8

4

 

е

Економіка землекористування

І семестр

6,0

8

6

 

е

Екологічна політика

І семестр

3,0

6

4

 

е

Екологічне право та інтелектуальна власність

І семестр

3,0

6

4

 

е

Іноземна мова фахового спрямування

І семестр

3,0

 

10

 

з

Екологія

або Основи економіки

або Інформ. технології екол.-екон. досліджень

І семестр

3,0

6

4

 

 

 

з

 

Економіка сталого туризму

 

І семестр

3,0

6

4

 

 

 

з

або Substainable development

Прикладний екологічний маркетинг

І семестр

3,0

6

4

 

 

 

е

або Менеджмент сталого сільського господарства

Менеджмент довкілля підприємств

ІІ семестр

3,0

6

4

 

е

Економіка довкілля

ІІ семестр

4,0

8

4

 

е

Економіка і менеджмент природних ресурсів

ІІ семестр

4,0

8

4

 

е

Економічний аналіз інвестиційних проектів

ІІ семестр

6,0

8

6

 

е

Філософські засади сталого розвитку

ІІ семестр

3,0

6

4

 

з

Менеджмент природозаповідних територій

ІІ семестр

3,0

6

4

 

з

Production Design and LCA або

ІІ семестр

3,0

6

4

 

з

Стале промислове виробництво


Вимоги до спеціалізації.
Магістр спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів» підготовлений для роботи в сфері:
– управління охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів на державному рівні в законодавчих та, виконавчих органах управління;
– управління та в структурах, що займаються загальним соціально-економічним та екологічним регулюванням виробництва;
– керівництва реалізацією регіональних та галузевих природоохоронних програм, програм, спрямованих на зростання добробуту населення, охорони здоров’я людини та навколишнього природного середовища;
– управління підприємствами, науково-дослідними інститутами та проектними організаціями, вищими навчальними закладами, науково-дослідними підрозділами підприємств, що займаються проблемами екологізації виробництва та ресурсозбереження.
Магістр з економіки довкілля та природних ресурсів підготовлений також до роботи:
– в органах управління будь-якого рівня (державного та комерційного);
– в комерційних структурах;
– в консультативних, страхових та аудиторських фірмах;
– на промислових підприємствах;
– в економічних підрозділах підприємств і установ виробничої та невиробничої сфери;
– у вищих навчальних закладах;
– у науково-дослідних установах;
– в органах прокуратури;
– у податкових органах;
– у сфері статистики та соціології;
– у соціальній галузі;
– у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
Магістр з економіки довкілля та природних ресурсів може працювати на керівних посадах підприємства:
– комерційних фірмах;
– корпораціях, концернах та інших об’єднаннях;
– спільних підприємствах;
– посередницьких підприємствах;
– у малих підприємствах, кооперативах та інших структурах різних форм власності виробничої та невиробничої сфери;
– науково-дослідних інститутах лабораторіях;
– центрах, які займаються проблемами раціонального природокористування, екологічної економіки, екологічного менеджменту та аудиту;
– в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з екологічного менеджменту, організації і плануванні природоохоронної (ресурсозберігаючої діяльності);
– консалтингових (аудиторських) фірмах.
Магістр-економіст підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора і консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери.
Фахівці з економіки довкілля та природних ресурсів підготовлені для управлінської і господарської діяльності на ринку товарів і послуг, спроможні працювати в умовах інноваційних змін та конкуренції підприємств різних форм власності.

Студенти кафедри

ЕКО-51м (13)
2016 ahrem 2016 gutsul 2016 dyd 2016 lypch 2016 lucak 2016 myhal 2016 navroc 2016 peht  2016 roshko 2016 seme 2016 senet 2016 stefan

Статистика

Кількість студентів:
денна 21, заочна 2
бюджет 21, контракт 2
Разом 23
Всього випущено магістрів 277

ЕКО-51м

Теоретичне навчання з 04/09!!!
 

ЕКО-61м

Теоретичне навчання з 04/09!!!
GREEN Blue Orange BACK TO TOP